Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

ZÁVERY Z ROKOVANIA VLÁDY SR A ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 (26. 03. 2020)

 

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

  •   až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania).
  •   zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania).
  •   POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO - vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania).
  •   dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach
  •   vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.
  •   meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí. Termín sa upresní.
  •   dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade (vonku aj vnútri). Termín sa upresní.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia), a to v čase od 9. hod. do 12. hod. Rovnako ich vyzýva k tomu, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva.

Na uvedené opatrenia je potrebné nazerať ako na jeden z krokov a dôležitých nástrojov, ktorým vieme zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.
(www.uvzsr.sk)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A ŠKOLSKÉ TERMÍNY

 

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9-2020, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Zápis detí do základných škôl  by sa mal uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, bez osobnej prítomnosti detí.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky). Uskutočnia sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

Zápis do MŠ sa uskutoční v termíne 30. apríl – 31. máj 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

Spúšťa sa nová platforma na dištančné vzdelávanie – webová stránka www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

 

Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

POUŽITÉ OCHRANNÉ RÚŠKA A HYGIENICKÉ VRECKOVKY SÚ KOMUNÁLNYM ODPADOM

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Upozorňujeme verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

 

 

 

Usmernenie

hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti 

s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

(piata aktualizácia)

 

Súbor na stiahnutie:  

           

 

 

 

COVID - 19 Informácie pre občanov 

Súbory na stiahnutie:

10 odporúčaní keď  ste doma COVID-19.

4 veci, čo musíte vedieť o Corona víruse COVID-19 

Ako sa rozprávať s dieťaťom o Corona víruse COVID - 19

Covid-19  informácie pre verejnosť

Čo robiť ak ste chory COVID-19

Domáca izolácia.

Mýty o víruse COVID-19.

Odporúčanie pre cestovateľov.

Osoby s vyšším  rizikom ochorenia_COVID-19.

Pomoc sebe a druhým COVID-19.

 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platne od pondelka 16.3.2020

 

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

 

 

     Na úseku dokladov a dopravných evidencií

 

 

1.    Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

 

2.    Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

a.    občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.

b.    vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

c.    cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

 

3.    Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

 

4.    Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;

 

5.    Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

 

 

 

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

 

6.    Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa             § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

 

7.    Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

 

8.    Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

 

9.    V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

 

10.    Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov

 

11.    V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

 

12.    Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 

13.    Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

 

14.    Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

 

15.    Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

 

16.    Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

 

 

USMERNENIE PRE OBČANOV - KORONAVÍRUS

 

Okresný úrad Prievidza, Medzibriežková 2, Prievidza

Odbor krízového riadenia

zasiela nasledovnú informáciu a usmernenie pre občanov:

na základe záverov zo zasadania Bezpečnostnej rady SR zo dňa 27. 02. 2020 posielame základné informácie a usmernenie, ktoré by bolo vhodné obvyklým spôsobom zverejniť pre obyvateľov:

V prípade, že by občania mali podozrenie alebo potrebu informovať sa o postupe proti koronavírusu môžu v pracovných dňoch, v pracovnej dobe, volať na číslo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach - 046/519 20 26.

Primárna linka, kde je možné získať informácie: 112

Linky non-stop zriadené Úradom pre verejné zdravotníctvo Bratislava:

0918 659 580 a 0917 222 682,  www.uvzsr.sk

Odbor krízového riadenia
OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

Súbory na stiahnutie

 

 Čo robiť, ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť

Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Správne umývanie rúk

Úradná tabuľa

02.04.2020 21:26
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer  prevodu  nehnuteľného...
28.03.2020 17:05
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 31. marca  2020 ( utorok ) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                                    ...
22.03.2020 21:21
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca  2020 ( streda ) o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                                    ...
16.03.2020 11:41
OZNÁMENIE o zrušení Zhromaždenia členov Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Sobota a spol.  a  Lesného pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Dobročná     Na základe Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 z  9. 3. 2020 vydanej Úradom verejného zdravotníctva...
16.03.2020 08:42
                           súbor na stiahnutie      
11.03.2020 21:55
  dokument na stiahnutie Verejná vyhláška  ÚVZ SR (2,7 MB) dokument na stiahnutie (227kB)  
11.03.2020 21:52
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania...
10.03.2020 22:05
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska na území obce Liešťany.                                         ...
10.03.2020 21:56
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liešťany č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.                        ...
07.03.2020 17:50
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca  2020 ( utorok ) o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.                               
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky na stránke

31.03.2020 - Na stránke boli zverejnené VZN Obce Liešťany č. 1/2020, č. 2/2020

19.03.2020 - Na stránke bolo zverejnené Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

16.03.2020 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  10.03. 2020

16.03.2020 - Na stránke bolo zverejnené Oznámenie o zrušení Zhromaždenia členov LPS

16.03.2020 - Na stránke bolo zverejnené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.03.2020

10.03.2020 - Na stránke bol zverejnený Návrh VZN Obce Liešťany č. 2/2020

10.03.2020 - Na stránke bol zverejnený Návrh VZN Obce Liešťany č. 1/2020

07.03.2020 - Na stránke bola zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch 

4.3.2020  Na stránke bola zverejná Pozvánka na zhromaždenie LPS, ktoré sa uskutoční dňa  4. apríla 2020 o 15. hodine v sále Kultúrneho domu v Liešťanoch.   

3.3.2020 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do NR SR 2020"

28.2.2020 - Na stránke bolo zverejné Oznámenie výšky úrovne vytriedenia komunálnych odpadov.   

Výpočet úrovne vytriedeného KO

 

2.1.2020 - Aktualizované oznamy o vývoze komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

18.12.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  12.12. 2019

13.12.2019 - Na stránke bol zverejnený schváleny Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018, VZN č. 3/2019

09.12.2019 -  Na stránku bola zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch  

27.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020, 2021 a 2022

27.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  21.11. 2019

26.11.2019  - NÁVRH - VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a šk, olských zariadení na rok 2020

22.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: VZN 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

22.11.2019 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh - Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

22.11.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do NR SR 2020"

22.11.2019 - Na stránke bol zverejnený NÁVRH Dodatku č.1/2019 k  VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/
Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/
Dodatok č.1/2019 k VZN 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac tu: https://www.liestany.sk/samosprava/vzn/

18.11.2019 - Na stránku bola zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch 

7.11.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do NR SR 2020"

4.11.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Lieš ťanoch,  28.10. 2019

20.10.2019 NÁVRH VZN 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

23.9.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Chovatelia ošípaných - upozornenie

Počasie Liešťany online

TOPlist

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 009
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
oculiestany@stonline.sk ocu@liestany.sk