Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457009
046 5457010
046 5457126

 

e-mail: oculiestany@stonline.sk

ocu@liestany.sk

        

 

Obec Liešťany v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

s názvom
“ Dobrovoľná zbierka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, ktoré vznikli na rodinných domoch obyvateľov obce Liešťany“

 

Usporiadateľ zbierky: Obec Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany, IČO: 00318230,DIČ:2021211731

Účel dobrovoľnej zbierky: získania finančných prostriedkov na úhradu čiastočných nákladov spojených s odstránením následkov  víchrice  počas búrky dňa 7.augusta 2019, ktorá za sebou zanechala materiálne škody na rodinných domoch poškodených občanov našej obce.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na tento účel zriadený  osobitný  účet  v Slovenskej sporiteľni  a. s. ,                                                                         číslo IBAN: SK06 0900 0000 0051 6238 0053
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Liešťanoch s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných hodín. 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 09.09.2019 do 30.11.2019 
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. Rozdelenie finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou verejnou zbierkou pre poškodené rodiny vykoná komisia, ktorá bude zriadená pre tento účel pri OZ v Liešťanoch.

Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa www.liestany.sk po jej prerokovaní v obecnom zastupiteľstve. Kontrolu výsledku zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná finančná komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Liešťanoch po ukončení doby konania dobrovoľnej zbierky.

Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27.8.2019 uznesením č. 68/2019 .

 

                                                          Ľubomír Noska

                                                           starosta obce

 

 

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:

Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny

dom, Liešťany
Kód ITMS2014+: 310041H376
Prijímateľ: Obec Liešťany,
Liešťany 1, 972 27  Liešťany
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza Liešťany
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:   Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

01.08.2018-30.11.2019

 

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

25.06.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

 
Celková výška oprávnených výdavkov: 424 918,41EUR
Maximálna výška NFP (95 %): 403 672,49 EUR
Výška spolufinancovania (5 %): 21 245,92 EUR

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Projekt rieši zníženie spotreby energie objektu obecný úrad a kultúrny dom na základe energetického auditu. Tá zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov, zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím  a modernizáciu plynového kotla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancova a návštevníkov budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

  • Realizácia projektu zahŕňa výmenu drevených a oceľových výplní otvorov (okná, dvere), zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím a modernizáciu plynového kotla ( výmena za navrhnuté plynové tepelné čerpadlo a kotol plynový kondenzačný), modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania.
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
 

 

Úradná tabuľa

03.05.2019 16:06
    Voľba hlavného kontrolóra  vyhlásená novým uznesením Obecneho zastupiteľstva v...
30.04.2019 17:19
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č. 180 2014 Z....
29.04.2019 20:54
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch, ktoré sa uskutoční dňa 2. mája ...
23.04.2019 22:42
Oznámenie o uložení zasielky pre Petru Vreckovú   dokument na...
01.04.2019 12:25
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: Počet voličov zapísaných...
21.03.2019 21:04
Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu dokument na...
21.03.2019 14:58
LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých...
19.03.2019 08:40
Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky: Počet voličov zapísaných...
05.03.2019 12:59
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do...
05.03.2019 08:35
Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č....
28.02.2019 15:31
Obec Liešťany v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a...
23.02.2019 22:48
Oznámenie o uložení zasielky pre Milana Lutonského dokument na...
06.02.2019 23:53
Viac informácii nájdete tu tu:...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky na stránke

20.10.2019 NÁVRH VZN 2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

23.9.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Chovatelia ošípaných - upozornenie

9.8.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Dodatok č.3 VZN č.3-2013 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Návrh - Dodatok č.1 Zásady hospodárenia s obecným majetkom

22.7.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  15.07. 2019

4.7.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  28.06. 2019

6.6.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  31.05. 2019

4.6.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2018, príloha - návrh uznesenií 

4.6.2019 - Na stránke bol zverejnený Návrh Záverečného účtu obce Liešťany za rok 2018

2.6.2019 - Na stránke bol zverejnený schválený DODATOK č. 2 k VZN č. 3/2013

9.5.2019 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  02.05. 2019

7.5.2019 - Na stránke bol zverejnený DODATOK č. 2 k VZN č. 3/2013

21.03.2018 - Na stránku bol pridaný nový dokument : Oznámenie o prihlasovaní kandidátov za členov výboru a členov dozornej rady

18.2.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019"

29.1.2019 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019"

9.1.2019 - Na stránke bola zverejnená DEMOGRAFIA za rok 2018

7.1.2019 - Aktualizované oznamy o vývoze komunálneho a separovaného odpadu v roku 2019

27.12.2018 - Odber krvi v roku 2019

02.12.2018 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ v Liešťanoch

29.11.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty: Návrh VZN 2/2018 a Návrh VZN 3/2018

14.11.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty: Návrh VZN 1/2018

12.11.2018 - Výsledky volieb v obci Liešťany

21.9.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

19.9.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva - Zníženie spotreby energie Obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

16.9.2018 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  10.09. 2018

4.9.2018 - Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  30.08. 2018

29.8.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

19.7.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

18.7.2018 - Na stránku boli pridané nové dokumenty v sekcii "Voľby do orgánov samosprávy obcí"

03.07.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

 25.6.2018 Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  19.06. 2018

22.6.2018 - Na stránku bola pridaná nová zmluva

8.6.2018   Na stránku bola pridaná výzva na predloženie ponuky - Detské ihrisko v obci Liešťany

4.6.2018 - Na stranke bol pridaný nový dokument: Záverečný účet obce Liešťany za rok 2017 - návrh

4.6.2018 - Na stránke bol pridaný NÁVRH Dodatku č.1 k VZN 3/2013

Počasie Liešťany online

TOPlist

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 009
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
oculiestany@stonline.sk ocu@liestany.sk