Vitajte na oficiálnej stránke obce Liešťany

Obecný úrad Liešťany

Adresa:
Liešťany 1,

972 27 Liešťany

Tel: 046 5457010
046 5457126

 

 

e-mail: 

ocu@liestany.sk

        

 

 

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu ÚPN O Liešťany - ZaD č.3

 
 

OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.

Vážení občania,

dovoľujeme si vás upozorniť na publikáciu, ktorú vydalo K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi. Publikácia má názov

OBYVATELIA HORNEJ NITRY V ČESKOSLOVENSKOM ODBOJI VO FRANCÚZSKU POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY.

Jej obsahom je menej známa kapitola z histórie našich rodičov a starých rodičov – najmä tých, ktorí pred druhou svetovou vojnou hľadali živobytie v zahraničí. Do Francúzska sa v tomto období vysťahovali za prácou stovky obyvateľov hornej Nitry, medzi nimi aj obyvatelia Liešťan a jej bývalých častí – Dobročnej a Lomnice. Keď ich tam na sklonku 30. rokov zastihla druhá svetová vojna, vstupovali muži do československej armády vo Francúzsku. Príslušníkmi tejto armády a účastníkmi odboja voči nemeckým okupantom bolo podľa záznamov v publikácii viac ako štyridsať obyvateľov našej obce.  Publikácia obsahuje ich menný zoznam, miesta odvodu a údaje o vojenskej službe, či prípadnom zajatí.

Publikácia, ktorá obsahuje tieto a ďalšie informácie, je vám k dispozícii na obecnom úrade v cene 5,00 €.

  

 
 Pozvánka
 
 

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Obce Liešťany

 
 
  

OZNAM – Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpou

 

Novelou vodného zákona, bola zavedená  dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť DOKLADY O TAKOMTO ODVOZE ZA POSLEDNÉ  2 ROKY na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať DOKLAD O ODVOZE tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Odporúčame Vám, aby ste vo vlastnom záujme takýto doklad o odvoze požadovali a zapísané údaje skontrolovali.

Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 165 eur. Priestupok prejednáva okresný úrad.

Preto vás všetkých vyzývam, aby ste si dávali vyčerpávať svoje žumpy firme alebo osobe na to určenej a hlavne, aby ste si žiadali doklad o odvoze a najmä aby ste sa zaujímali, kde bude odpad z vašej žumpy zneškodnený. V prípade že máte žumpy riešené trativodmi, je potrebné takúto žumpu upraviť, aby bolo možné z nej odpad vyviezť. Nevystavujte sa zbytočnému riziku, že budete kontrolovaný pracovníkmi z okresného úradu, alebo inšpekcie životného prostredia a vy sa nedokážete preukázať dokladom o vývoze obsahu žumpy.

Je zakázané vypúšťanie obsahu žumpy:

· do záhrad, priekop, na trávnaté plochy, poľnohospodárske, lesné pozemky a cesty a to aj v prípade, že sú vo vlastníctve užívateľa žumpy,

· do povrchových alebo podzemných vôd, vyvážať ho do vodných tokov a vypúšťať do verejnej kanalizácie mimo miest na to určených.

Porušenie uvedenej povinnosti a zákazu sa považuje za priestupok v zmysle § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a § 77 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

 

Zber kuchynského odpadu

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) ukladá v § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“).

Obec Liešťany od 1.7.2021 zavádza triedenie a zber kuchynského odpadu. Z tohto dôvodu  obecný úrad na začiatok zabezpečil 120-litrové nádoby pre tento druh odpadu. Zber bude pravidelne týždenne zabezpečovať oprávnená spoločnosť. Plná nádoba bude vymenená za čistú. Kuchynský odpad z domácností bude energeticky zhodnotený v bioplynovej stanici na produkciu elektriny a tepla. Digestát, teda kvapalina, ktorá vzniká ako odpad z procesu fermentácie v bioplynovej stanici, slúži ďalej ako hnojivo. Samotný bioplyn patrí medzi obnoviteľné zdroje energie. Triedenie odpadov je nielen ekologické, pretože sa na skládku dostane až ten odpad, ktorý je nevytriediteľný, ale je aj ekonomické, keďže podľa toho, akú má obec úroveň vytriedenia odpadov, hradí poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu. Čím je vyššia úroveň vytriedenia, tým je poplatok za skládku nižší a obec nemusí navyšovať poplatok za komunálny odpad."

Nádoby na zber kuchynského odpadu sú v našej obci umiestnené na týchto miestach:

 • Kontajnerové  stojisko Lomnica
 • Kontajnerové  stojisko Dobročná
 • Pri kontajnery na použité šatstvo COOP Jednota
 • Pred zberným dvorom
 • Pri kontajnery na papier pri detskom ihrisku

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patria: nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu,  šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, potraviny po  dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Mobilná aplikácia "LIEŠŤANY" zdarma do Vášho mobilu

Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Mobilná aplikácia Liešťany zdarma do Vášho telefónu!

Obecný úrad neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci.  Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. 

Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo AppStore aplikáciu ‘Liešťany’. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ nemáte dostupný miestny rozhlas na Vašej ulici, alebo ste práve na dovolenke či kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Liešťany je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla (aplikácia má iba 2 MB) a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo AppStore stačí zadať kľúčové slová ‘liešťany’. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie občanov. 

Hlavné funkcie aplikácie:

 • Automatické okamžité upozornenie na novú správu priamo na Vaše mobilné zariadenie formou PUSH správy (Liešťany) v lište notifikácií. Správy sa nezamiešajú medzi iné notifikácie a správy v rámci iných aplikácií.
 • Kontakty na samosprávu a iné subjekty v obci.
 • Odpočet dní do predmetného dňa.
 • Identifikácia neprečítaných správ.
 • Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.
 • Susedský Bazár
 • Ankety
 • Kalendár
 • Zvozový Kalendár
 • Zaujímavé miesta
 • Fotogaléria (s možnosťou pridávania Vašich fotografií)
 • Aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje pokiaľ ich sami zadáte.                                                                                                                                     


COVID AUTOMAT OD 01.11.2021

 
 
 
 
 
 
 
 •  

 

Úradná tabuľa

29.11.2021 16:11
  Rozpočet obce Liešťany na roky 2022, 2023 a 2024  (401 kB)   Rozpočet obce Liešťany na roky 2022 - 2024 - 7stĺpcov  (262 kB)   Uznesenie-obec Liešťany-schválenie rozpočtu 2022   (272 kB)  
12.11.2021 09:48
Oznámenie o uložení zásielky - Mária Vrecková (1963)        súbor na stiahnutie  (65 kB)  
29.10.2021 21:09
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť  tu:    Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 626 kB )      Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 497 kB )  
29.10.2021 20:51
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť  tu:       Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 434 kB )     Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 439 kB )  
29.10.2021 20:40
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:     Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 434 kB )     Zápisnica volebnej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 499 kB )  
29.10.2021 20:28
Dokumenty k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:   Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 969 kB )   Zápisnica volebnéj komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 514 kB )
29.10.2021 20:01
Dokument k oznámeniu tejto správy si môžete stiahnuť tu:   Zápisnica mandátovej komisie k sčítaniu hlasov korešpondenčného hlasovania ( 440 kB )
29.10.2021 10:11
Oznámenie o uložení zásielky - Petra Vrecková        súbor na stiahnutie  (59 kB)  
25.10.2021 19:37
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva...
25.10.2021 19:35
Obec Liešťany So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany IČO: 00318230 Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.49/2021 zo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky na stránke

29.11.2021 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh - Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022

29.11.2021 - Na stránke bol pridaný nový dokument: NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022, 2023 a 2024

29.11.2021 - Na stránke bol zverejnený  NÁVRH VZN Obce Liešťany č. 1/2021

29.10.2021 Na stránke bolo zverejnené: Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Lomnica

29.10.2021 Na stránke bolo zverejnené: Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov Sobota a spol.

29.10.2021  Na stránke bolo zverejnené: Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Dobročná. 

29.10.2021 Na stránke bolo zverejnené: Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov Hlinka a spol.

29.10.2021 Na stránke bolo zverejnené: Oznámenie o výsledku korešpondenčného hlasovania VZ LPS bývalých urbárnikov obce Liešťany

K SČÍTANIU HLASOV KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

04.10.2021Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

25.9.2021 Na stránke obce bola zverejnená: Pozvánka na zasadnutie OZ

2.8.2021   Na stránke bolo zverejnené: OZNÁMENIE 

20.6.2021  Na stránke bolo zverejnené vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 

31.5.2021  Na stránke bol zverejnený nový dokument:  NÁVRH -  Záverečný účet Obce Liešťany za rok 2020

25.5.2021 - Na stránke boli zverejnené : Opatrenia na likvidáciu burín

6.5.2021 -   Na stránke bola zverejnená :  Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov 

28.4.2021 - Na stránku bol pridaný nový dokument: Asistované sčítanie - kontaktné miesto

13.4.2021 -   Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie výšky úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 

13.3.2021 - Na stránke bolo zverejnené : Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

12.3.2021 -  Na stránke bolo zverejnené : Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi 

12.3.2021 -   Na stránke bolo zverejnené : Informácie pre obete trestných činov  

2.3.2021 -    Na stránke bolo zverejnené : Upovedomenie o prerokovaní Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027"   

15.1.2021 - Aktualizované oznamy o vývoze komunálneho a separovaného odpadu v roku 2021

6.1.2021 -   Na stránke bolo zverejnené : Priznanie k dani z nehnuteľnosti -  KTO  A KEDY PODÁVA PRIZNANIE  

6.1.2021 - Na stránke bola zverejnená DEMOGRAFIA za rok 2020

04.01.2021    Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - základné informácie 

01.01.2021 - Na stránke bolo zverejnené UZNESENIE VLÁDY SR č. 808 z dňa 31. decembra 2020

01.01.2021 - Na stránke bolo zverejnené UZNESENIE VLÁDY SR č. 807 z dňa 29. decembra 2020

30.11.2020 - Na stránke bol zverejnený  NÁVRH VZN Obce Liešťany č. 6/2020

27.11.2020 - Na stránke bol zverejnený  NÁVRH VZN Obce Liešťany č. 5/2020

27.11.2020 - Na stránke bol pridaný nový dokument: NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2021, 2022 a 2023

22.11.2020 -  Na stránku bol pridaný nový dokument: Návrh - Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

28.10.2020 -  Na úradnej tabuli boli zverejnené Operatívne pokyny pre Okresné úrady 

04.10.2020 -  Na stránke bol  zverejnený oznam: Plán udržateľnej mobility TSK 

26.09.2020 -  Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  21.09. 2020

18.08.2020 - Na stránke bolo zverejné VZN Obce Liešťany č. 4/2020

17.08.2020 - Na stránke bolo zverejnené  VZN Obce Liešťany č. 3/2020

16.08.2020 -  Dňa 14.8.2020 bola na úradnej tabuli stránky obce Liešťany zverejnená Pozvánka na zasadnutie OZ v Liešťanoch

30.07.2020 - Na stránke bol zverejnený  NÁVRH VZN Obce Liešťany č. 4/2020

30.07.2020 - Na stránke bol zverejnený NÁVRH VZN Obce Liešťany č. 3/2020

8.7.2020 - Na stránke bola zverejnená DEMOGRAFIA za rok 2019

4.7.2020     Na stránke bolo zverejnené - Zriadenia vecného bremena

1.7.2020 -   Oznamenie o vypracovaní strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

1.7.2020 -    Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Kšinná na roky 2020-2029

14.06.2020 - Na stránke bol zverejnený nový dokument: NÁVRH - Záverečný účet obce Liešťany za rok 2019

31.5.2020     Oznam - Opatrenia na likvidáciu burín

31.5.2020 -    Na stránke bola zverejnená Verejná vyhláška - oznámenie RÚSES 

25.05.2020 -  Na stránke bola zverejnená "Výzva na predkladanie ponúk".

18.05.2020 -  Na stránke bol pridaný nový dokument: Správa o hodnotení strategického dokumentu

05.05.2020 -  Na stránke bol pridaný nový dokument: Zápisnica zo zasadnutia OZ v Liešťanoch,  30.04. 2020

01.05.2020 - Zastavme násilie aj v čase izolácie

 

Počasie Liešťany online

Kontakt

Obecný úrad Liešťany Liešťany 1
97227 Liešťany
+421 46 5457 010
+421 46 5457 126
ocu@liestany.sk